athenapm.pl ATHENA P.M. Sp. z o. o.

athenapm.pl
Title: ATHENA P.M. Sp. z o. o.
Keywords:
Description: ATHENA P.M. Sp. z o. o. Type a Message/Comment.. Enter the code above: Contact Us Firma Aktualno?ci Nasz zespó? Do?wiadczenie Obszar terytorialny Kariera Us?ugi Zarz?dzanie nieruchomo?ciami Obs?uga te
athenapm.pl is ranked 23645138 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,451. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. athenapm.pl has 43% seo score.

athenapm.pl Information

Website / Domain: athenapm.pl
Website IP Address: 85.128.147.98
Domain DNS Server: ns1.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl,ns2.nazwa.pl

athenapm.pl Rank

Alexa Rank: 23645138
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

athenapm.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,451
Daily Revenue: $9
Monthly Revenue $283
Yearly Revenue: $3,451
Daily Unique Visitors 870
Monthly Unique Visitors: 26,100
Yearly Unique Visitors: 317,550

athenapm.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 10 Aug 2016 07:05:48 GMT
Server Apache/2

athenapm.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

athenapm.pl Traffic Sources Chart

athenapm.pl Similar Website

Domain Site Title

athenapm.pl Alexa Rank History Chart

athenapm.pl aleax

athenapm.pl Html To Plain Text

ATHENA P.M. Sp. z o. o. Type a Message/Comment.. Enter the code above: Contact Us Firma Aktualno?ci Nasz zespó? Do?wiadczenie Obszar terytorialny Kariera Us?ugi Zarz?dzanie nieruchomo?ciami Obs?uga techniczna nieruchomo?ci Us?ugi infrastrukturalne Us?ugi sprz?taj?ce Nieruchomo?ci inwestycyjne Marketing inwestycyjny Szkolenia property manager kielce studia podyplomowe konin studia podyplomowe ?ód? studia podyplomowe skierniewice Zarz?dzanie projektem Kontrola jako?ci HelpDesk 24h/7 Partnerzy Referencje Kontakt Menu Property Management Facility Services Services Infrastructural T?UMACZ - TRANSLATE Translate This Szukaj SPRZ?TAMY WG METODY 5S Wysoka jako?? sprz?taniaWDRA?AMY PROJEKTY Z IMPLEMENTACJ? RZETELNA KONTROLA JAKO?CI TWóJ DORADCA BIZNESOWY Umów si? na spotkanieHELP DESK 24 h/7 ATHENA Property Management Sp. z o. o. ATHENA Property Management Sp. z o. o. ?wiadczy us?ugi na terenie ca?ej Polski, specjalizuj?c si? w kompleksowym ?wiadczeniu us?ug obs?ugi nieruchomo?ci komercyjnych, przemys?owych, u?yteczno?ci publicznej i terenach zewn?trznych do nich przylegaj?cych. Gwarantujemy uczciwe i indywidualne podej?cie do ka?dego klienta, fachow? i rzeteln? obs?ug? oraz wysoki profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań. Mamy nadziej?, ?e szukaj?c powa?nego partnera outsourcingowego do obs?ugi swoich obiektów, zechc? Państwo zapozna? si? z nasz? ofert? . Nasz profesjonalny zespó? specjalistów posiada bogate do?wiadczenie w komercyjnym i mieszkaniowym sektorze zarz?dzania nieruchomo?ciami. W oparciu o nasze podstawowe warto?ci: przedsi?biorstwo, skuteczno?? i doskona?o?? ATHENA oferuje wysokiej jako?ci us?ugi w zakresie zarz?dzania nieruchomo?ciami. Grono klientów zadowolonych z oferowanych przez nas us?ug stale si? powi?ksza. Dok?adamy wszelkich starań, ?eby sta? si? regionalnym liderem w?ród firm oferuj?cych pe?ne spektrum us?ug zwi?zanych z nieruchomo?ciami. Przedmiotem naszej dzia?alno?ci w Polsce s? us?ugi kompleksowego zarz?dzania nieruchomo?ciami, czyli zarz?dzanie funkcjami technicznymi, infrastrukturalnymi i ekonomicznymi nieruchomo?ci: obiekty przemys?owe (wszystkie sektory przemys?u), obiekty handlowe (wielkopowierzchniowe i dyskonty), obiekty logistyczne (magazyny, centra logistyczne), obiekty sportowe (parki wodne, hale sportowe, stadiony), obiekty administracji publicznej, obiekty biurowe, obiekty medyczne, obiekty hotelowe, obiekty wojskowe, lotniska. Us?ugi realizujemy dzi?ki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu i wieloletniemu do?wiadczeniu praktycznemu. Jeste?my gotowi sprosta? ka?dym wyzwaniom oraz zapewni? us?ug? nakierowan? na indywidualne oczekiwania klientów. W?ród oferowanych przez nas us?ug szczególne miejsce zajmuj?: zarz?dzanie nieruchomo?ciami, obs?uga techniczna nieruchomo?ci, us?ugi infrastrukturalne obiektów, nieruchomo?ci inwestycyjne, marketing inwestycyjny nieruchomo?ci, szkolenia Nieruchomo?ci&Logistyka. PROPERTY MANAGEMENTkompleksowe us?ugi zarz?dzania zarz?dzanie nieruchomo?ciami us?ugi biznesowe property management PROPERTY MANAGEMENT kompleksowe us?ugi OBS?UGA TECHNICZNA facility dla najbardziej wymagaj?cych OBS?UGA INFRASTRUKTURALNA us?ugi mi?kkie dla ka?dej bran?y SZKOLENIA udoskonalamy kompetencje menad?erskie & PROFESJONALIZM i do?wiadczenie ...nasz Klient JEST NR 1 jeste?my elastyczni ! B?D? W CENTRUM UWAGI wyprzedzamy oczekiwania Naszego Klienta PROEKOLOGICZNE ROZWI?ZANIA EKOLOGICZNE US?UGI dbamy o ?rodowisko naturalne PLANUJEMY PRZYSZ?O?? z my?l? o Klientach Help Desk 24h/7 Jeste?my dyspozycyjni Natychmiastowa reakcja OFERUJEMY US?UGI: zarz?dzanie nieruchomosciami obs?uga techniczna nieruchomo?ci us?ugi infrastrukturalne obiektów nieruchomo?ci inwestycyjne marketing inwestycyjny szkolenia nieruchomo?ci & logistyka NOWO?? !!!STUDIA PODYPLOMOWE``Property Manager - Zarz?dzanie nieruchomo?ciami komercyjnymi`` PARTNER BIZNESOWYPOLISH ACADEMY of CERTIFICATION in FACILITY MANAGEMENT NIERUCHOMO?? NR 1 W MEDIACHPOZYCJONOWANIE W INTERNECIE www.fmservices.pl www.mapabiurowcow.pl www.bazabiurowcow.pl www.cleaningservices.pl www.property-manager.pl www.sprzatanienieruchomosci.plKAMPANIA REKLAMOWA NIERUCHOMO?CI Wykorzystujemy odnawialne ?ród?a energii. Chcemy z pasj? i do?wiadczeniem wspólnie z Państwem wprowadza? je w ?ycie. Green energy Zmniejszamy nak?ady na inwestycje, zwi?kszamy produktywno?? pracowników i warto?? finansow? firmy oraz potwierdzamy gotowo?? proekologiczn?. Green building Poprzez green cleaning minimalizujemy ingerencj? w ?rodowisko naturalne oraz wp?ywamy pozytywnie na zdrowie osób przebywaj?cych na terenie nieruchomo?ci. Green cleaning Twój zielony partner w biznesie. Proekologiczne rozwi?zania Przyroda jest dla nas, dopóki My b?dziemy o niej pami?ta?. Nie zapomnij o EKO ATHENA daje gwarancj? na: KOMFORT BEZPIECZE?STWO CZYSTO?? PROFESJONALIZM SZYBK? REAKCJ? TRANSPARENTNO?? ? ? x × Previous Next 2014 ? www.ArtDesign24.com Plugin by:aAM Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Nasza strona internetowa wykorzystuje informacje zapisane w cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz w celu dostosowania dzia?ania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, ?e b?d? one umieszczane w pami?ci Państwa urz?dzenia końcowego. Accept Akceptuj? polityk? cookies

athenapm.pl Whois

Domain Name: ATHENAPM.PL